MSSQL Shrink Database

Shrink Database :

dbcc ShrinkDatabase(DB)
dbcc ShrinkFile(DB)
dbcc ShrinkFile(DB_LOG)